ACCIONS FORMATIVES EN LINIA I FORMACIÓ VIRTUAL

1.- Els cursos de formació virtual tenen un nombre de places limitades que es cobriran seguint l’ordre rigorós d’inscripció.

2.- Cada curs es portarà a terme sempre que hi hagi un nombre mínim de 15 alumnes matriculats i no s’admetrà més de 20 persones per curs.

3.- Les persones inscrites i que no hagin pogut accedir al curs, quedaran en llista d’espera i se les avisarà pel proper curs segons l’ordre rigorós d’inscripció. Tenen prioritat les persones empadronades al municipi de Vila-seca.

MATRÍCULA:

1.- Totes les persones interessades han de fer una preinscripció en línia a la pàgina web del CMFO “Antic Hospital”. ( www.soce.cat). Cal que els usuaris i usuàries es registrin prèviament a la pàgina www.soce.cat amb el seu DNI o NIE, un correu electrònic i les dades personals.
Un cop completeu un formulari d’inscripció a una activitat formativa, l’Ajuntament de Vila-seca us confirmarà la preinscripció al curs i us facilitarà la informació necessària per al pagament. La reserva de plaça per al curs es farà per rigorós ordre de pagament i no serà efectiva fins a haver rebut el comprovant de la transferència, el qual haurà d’indicar el nom i cognoms de l’assistent al curs.
2.- No es poden realitzar més de 4 matrícules per any.
3.- Es tindrà en compte la realització d’un mínim del 80% del curs per poder optar a la inscripció a un altre curs, en cas de no superar aquest percentatge la persona passarà directament a llista d’espera.
4.- La matrícula és nominativa, intransferible i per a un curs en concret.
5.- Amb la finalitat de justificar la condició d’aturat/ada per tal d’accedir a la bonificació del 80% sobre el preu públic, cal autoritzar a l’Ajuntament a la consulta d’aquesta dada.

REQUISITS:

Tenir més de 18 anys

PAGAMENT:

El pagament del preu públic, a l’apartat sobre qual es troba recollit a l’apartat 5 de l’Annex 1 a l’Ordenança reguladora de Preus Públics, tarifes de preus públics per a la Tallers, casals i diferents activitats pròpies de la joventut i les derivades d’actuacions de promoció municipal, es realitzarà de forma electrònica, mitjançant la pàgina web del SOCE: www.soce.cat a l’apartat de formació.

La persona interessada en realitzar un curs de formació, haurà d’haver realitzat una preinscripció mitjançant la pàgina web. Una vegada que es verifiqui la seva situació laboral des del SOC, aplicarà una bonificació del 80 % sobre el preu públic a les persones que es trobin en situació d’atur i no estiguin cotitzant a la seguretat social.

DEVOLUCIÓ DE PREUS PÚBLICS

La devolució de preus públics es farà conforme preveu l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció i en l’establer en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En aquest sentit, es retornarà l’import del pagament per circumstàncies organitzatives atribuïbles al centre. Es farà també un reemborsament en cas de malaltia greu de la persona interessada o familiars al seu càrrec, o en altres circumstàncies excepcionals alienes a la seva voluntat, documentalment justificades i que impedeixin la realització del curs. Existirà el dret de la devolució del 100% si es preavisa amb tres dies naturals abans de l’inici del curs. No es retornarà l’import de la matrícula un cop transcorreguts els terminis establerts anteriorment o una vegada iniciat el curs.

TRAMITACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ

Per tramitar la devolució de l’import del pagament, s’ha de presentar electrònicament una instància sol·licitant aquesta devolució i justificar documentalment les causes d’anul·lació de la matrícula. La resolució d’aquesta sol·licitud serà aprovada per acord en Junta de Govern Local i comunicada a la persona interessada en un termini no superior a dos mesos.